תקנון האתר

 

1.1 האתר, בין היתר, הינו חנות וירטואלית שהוקמה ומופעלת על ידי אַלה קלנדרב, מתל אביב.
1.2 השימוש באתר מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר זה מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו.
1.3 האתר מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי אַלה קלנדרב ו/או מפיציה ברחבי הארץ.
1.4 כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.
1.5 כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר, כי הוא מכיר כללים אלה ומסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.
1.6 אַלה קלנדרב תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו, יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים באַלה.
לפיכך, אַלה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים ו/או רוכשים ו/או גולשים באתר, אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את אַלה, מכל נזק כאמור.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולפיכך לא תהיה למציע ו/או רוכש ו/או גולש באתר.
1.7 לבירורים ניתן לפנות בטלפון: 054-3298111
1.8 הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת, גם פנייה למין השני בהתאם.

2. מי זכאי לבצע פעולות רכישה.
2.1 רשאים לרכוש מוצרים באתר תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
2.2 כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר זה ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר של אַלה, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : “הרוכש” ו/או “הגולש”).
2.3 פעולת רכישה של מוצרים באתר זה, נעשית באמצעות כרטיס אשראי, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל, או באמצעות פייפאל, העברה בנקאית, אפליקציות לתשלום.
2.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי אַלה הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
2.5 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
2.6 אַלה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה.
2.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא אַלה מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף ברכישה ו/או להשתמש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.7.1. אם מסרת פרטים שגויים.
2.7.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר.
2.7.3 אם עשית שימוש בשרותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
2.7.4 אם הפרת את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם אַלה או מי מטעמה.
2.7.5 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

WhatsApp chat