מדיניות פרטיות

 1. הקניין הרוחני
  1.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של אַלה קלנדרב בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר זה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  2.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של אַלה קלנדרב מראש ובכתב).
 1. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות
  2.1 אַלה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לדי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של אַלה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת אַלה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אַלה.
  2.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של האתר. אַלה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.
  2.3 אַלה לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלה במקרים המפורטים להן:
  2.3.1 העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.
  2.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות שך אַלה והחברות המציעות.
  2.3.3 אם התקבל בידי אַלה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
  2.3.4 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אַלה.
  2.3.5 אַלה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. אַלה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.